با دیدن یک حرکت خوب، به فکر یک حرکت بهتر باش.

امانوئل لستر